செவ்வாய், ஆகஸ்ட் 10, 2010

கோழியும் சேவலும்

Docking cock and henImage by LlGC ~ NLW via Flickr
உதயத்துக்கு முன்னரே கூவிவிட்ட
சேவலின் குரலை,

அஸ்தமனத்திற்குப் பின்னரே
கேட்டதிந்தக் கோழி....


இந்த நடுநிசியில்,
உலகமே உறங்கும் போது,
சேவலும் கோழியும் மட்டும்
விழித்திருக்கின்றன.

சேவல் மீண்டும் கூவுமானால்.....
கோழிக்குப் பொழுது விடியும்.
சேவலுக்கோ ....
எப்போது விடியும்??
Enhanced by Zemanta