புதன், ஜூலை 07, 2010

பட்ஜெட்

மாதாந்திர வரவு செலவு
மாய்ந்திங்கே நான் எழுதும்

எட்டாத கற்பனைகளின்
பட்டியல் கவிதைகள்.

வரவுகள் என்றுமிங்கே
‘மரபு’க்கு உட்படாமையால்

விசனத்தில் நின்றுவிடும்
‘வசன’க் கவிதைகள்.


(சென்னை 1983)