புதன், ஜூலை 07, 2010

கடனும் உடனும்

பரிந்துரைத்த கடனுக்கு
உடன்படாத வங்கிதனை
ஏழைகளின் எம்.எல்.ஏ சாடினார்.

அம்பது வேலி தோட்டந்தொரவு
ஆனானப் பட்ட அப்பாவு
விண்ணப்பமா?
கொக்கா??

( புதுவை 1992)